Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF Σχολής Μωραΐτη 2017 – 2020

Ο Κύκλος Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF για την τριετία 2017 – 2020 χωρίζεται σε τρία επίπεδα: το Βασικό Επίπεδο Ι (2017 – 2018), το Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙ (2018 – 2019) & το Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙΙ (2019 – 2020).