Το Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών ORFF διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα:


ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ΒΕ Ι):

Στο Βασικό Επίπεδο Ι (ΒΕ Ι) αποκτώνται οι βασικές θεωρητικές και βιωματικές γνώσεις σε θέματα της Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF.

ΕΓΓΡΑΦΗ:

Η εγγραφή στο Βασικό Επίπεδο Ι γίνεται χωρίς εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των υποψήφιων σπουδαστών/στριών αποτελούν: (α) η κατοχή ενός πρώτου πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στα συναφή αντικείμενα των Σπουδών ή ενός Καλλιτεχνικού Διπλώματος (από Ωδεία, Δραματικές Σχολές, Σχολές Χορού κ.ά.), (β) το Βιογραφικό Σημείωμα και (γ) η Συνέντευξη η οποία πραγματοποιείται έως και τον Σεπτέμβριο του σχολικού έτους έναρξης του πρώτου έτους ΒΕ Ι.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Εισαγωγή στη Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff, Εισαγωγή στην Ορχήστρα-Ensemble ORFF, Θεωρία της Μουσικής μέσα από το Orff-Schulwerk, Μουσική Σύνθεση, Σύνθεση με διαθεματικές Πρακτικές, Φωνητικά Σύνολα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Μουσικός Αυτοσχεδιασμός, Body Music, Βασικές Αρχές Ρυθμολογίας, Τεχνική της Κίνησης, Θεατρική και Εκφραστική Κίνηση/Αυτοσχεδιασμός, Κινητικός Αυτοσχεδιασμός, Παιδαγωγικά Θέματα Θεωρίας και Πράξης, Παραδοσιακά Όργανα,

Λαϊκοί Χοροί για Παιδιά, Διαλέξεις – Ευρύτερη Μόρφωση: Αισθητική Αγωγή

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Οκτώβριος, Ιανουάριος, Απρίλιος

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕ Ι» του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff /Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ (ΕΕ ΙΙ ):

Στο Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙ (ΕΕ ΙΙ) η σπουδή εξειδικεύεται σε θέματα παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης. Αποκτώνται βασικές τεχνικές δεξιότητες στη μουσική, τον χορό, τον λόγο και στην μεταξύ τους σχέση, καθώς και βιωματικές και θεωρητικές γνώσεις στα θέματα της μουσικοκινητικής προσέγγισης, μέσα από τις αρχές και τις αξίες της Mουσικοκινητικής Aγωγής Carl Orff.

ΕΓΓΡΑΦΗ:

Η εγγραφή στο Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙ γίνεται με την ολοκλήρωση του Βασικού Επιπέδου Ι, καθώς και την επιτυχή συμμετοχή στις προβιβαστικές εξετάσεις του Ιουνίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Μουσική Σύνθεση, Στοιχειακή Σύνθεση, Μουσική Θεωρία μέσα από τις αρχές του Orff-Schulwerk, Στοιχεία Θεωρίας της Μουσικής, Ensemble Ορχήστρας ORFF, Μουσικός Αυτοσχεδιασμός, Φωνητικά Σύνολα IV & V /Διεύθυνση Φωνητικών Συνόλων, Ελληνική Ρυθμολογία και Τεχνική Παραδοσιακών Κρουστών Οργάνων, Θεατρική και Εκφραστική Κίνηση – Λόγος – Αυτοσχεδιασμός, Κινητικός Αυτοσχεδιασμός/ Στοιχεία Χορογραφίας, Τεχνική της Κίνησης/ Στοιχεία Ρυθμικής, Θεωρία και Διδακτική του Χορού, Μουσική Συνοδεία Κίνησης Body Music,

Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί και ΜΚΑ ORFF, Παιδαγωγικά – Μουσικοκινητική Αγωγή: Θεωρία και Πράξη, Διδακτική ΜΚΑ Orff, Παρακολούθηση και Πρακτική Παιδικών Διδασκαλιών, Project, Στοιχεία Εθνομουσικολογίας: Μουσικοί Χάρτες,

Στοιχεία Ανθρωπολογίας του Χορού, Μεθοδολογία της Έρευνας, Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες/Παιδαγωγικά Θέματα, Φλάουτο με Ράμφος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Οκτώβριος, Ιανουάριος, Απρίλιος

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΕ ΙΙ» του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff /Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ  (ΕΕ ΙΙΙ):

Στο Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙΙ (ΕΕ ΙΙΙ) τα θέματα «Στοιχειακής Μουσικής, Χορού/Κίνησης και Λόγου» ολοκληρώνονται σε παιδαγωγικό και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών καθορίζεται από: (α) τα ατομικά και συλλογικά σχέδια Πρακτικών Διδασκαλιών και Projects, (β) τη συγγραφή και υποστήριξη πτυχιακής εργασίας (Colloquium) και (γ) την παραγωγή καλλιτεχνικής παράστασης πρωτότυπου έργου, το οποίο οργανώνει, συνθέτει και εκτελεί η εκάστοτε ομάδα των τελειόφοιτων σπουδαστών/στριών.

ΕΓΓΡΑΦΗ:

Η εγγραφή στο Επαγγελματικό Επίπεδο ΙΙΙ γίνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση στις προβιβαστικές εξετάσεις του Ιουνίου του Επαγγελματικού Επιπέδου ΙΙ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Μουσική Θεωρία μέσα από τις αρχές του Orff-Schulwerk, Στοιχειακή Μουσική Σύνθεση, Μουσική και Παραστατικές Τέχνες, Μουσικός Αυτοσχεδιασμός, Repertoir/Ensemble ORFF, Τεχνική Κρουστών Οργάνων, Φωνητικά Σύνολα VI &VII, Μουσική Συνοδεία Κίνησης, Κινητικός Αυτοσχεδιασμός/Χορογραφία, Διδακτική Χορού, Χορευτικές Αναζητήσεις του 20ου αιώνα, Body Music, Θεατρικές Μορφές: Μουσική–Κίνηση–Λόγος/ Έκφραση – Ερμηνεία, Τεχνικές Αφήγησης – Αγωγή του Λόγου, Παιδαγωγικά: Από την πλευρά του Παιδιού – Από την πλευρά του Δασκάλου, Μουσικοκινητική Αγωγή: Θεωρία και Πράξη, Διδακτικές Μορφές στην Μουσικοκινητική Αγωγή ORFF, Διδακτική Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF, Πρακτική Παιδικών Διδασκαλιών, Στοιχειακό Θέατρο για Παιδιά, Κατασκευή Αυτοσχέδιων Οργάνων, Φλάουτο με ράμφος, Ενσωμάτωση των Τεχνών.

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Οκτώβριος, Ιανουάριος, Απρίλιος

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ORFF» του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff .

Η Σχολή Μωραΐτη είναι ο επίσημος φορέας στην Ελλάδα που συνυπογράφει με το International Orff-Schulwerk Forum, Salzburg, τα «Πιστοποιητικά Σπουδών» του Κύκλου Μετεκπαίδευσης σε Σπουδές Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF .